دوره توانمند سازی ارکان مساجد(روحانی مسجد ،هیات امنای مسجد و فرمانده پایگاه مسجد برگزار شداین دوره بنا به دستور فرمانده محترم درنقده وبخش محمدیار بصورت مجزا برگزار شد

این دوره بصورت کار گروهی برگزار شد  .روحانیت معظم با امام جمعه محترم ،فرماندهان پایگاهها با فرمانده محترم سپاه وهیات امنای مساجد با مسئول تربیت وآموزش سپاه کار گروه خودرا انجام دادند

  

دراین برنامه نمایندگان هر گروه جمع بندی نظرات را ارائه نموده وامام جمعه محترم وفرمانده محترم سپاه دستورات لازم جهت برطرف کردن موانع به اداره اوقاف وسازمان تبلیغات اسلامی را دادند  وتاکید کردند که اگراین دو ارگان محترم ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف نمودن این موارد اقدام ننمایند سپاه با هماهنگی امام جمعهاقدام خواهد نمود