برگزاری دوره توانمند سازی مربیان وسرگروههای شجره طیبه صالحین سپاه نقده با حضور مربیان  سرگروهها واساتیدوبازرسان استانی  در دانشگاه آزاد وحد نقده برگزار شد.