حضور مسئول محترم معاونت تعلیم وتربیت بسیج استان آ.غربی وبازرسی ایشان از حوزه های تابعه شهرستان نقده ودیدار چهره به چهره با فرماندهان حوزه

ایشان ضمن تشکراز زحمات فرماندهان حوزه ها وپایگاههای تابعه خاطر نشان کردند که ۲۰۱۷۱۰۱۶_۰۹۰۵۴۱۲۰۱۷۱۰۱۶_۱۴۲۰۱۰۲۰۱۷۱۰۱۶_۱۷۱۶۴۴۲۰۱۷۱۰۱۶_۱۷۱۸۳۹باید شکبه تربیتی را راه اندازی نمایند