25322522520913222319632242351811282102341624

پرسش:
کسی که اخیراً ازدواج کرده ، ولی رفتار زنش قابل تحمل نیست و گاهی مثل دیوانه‌ها رفتار می‌کند دیگر سیستم عصبی‌اش مختل می‌شود

و در آن لحظه نصیحت نمی‌پذیرد و دعوا به راه می‌اندازد، آیا می‌بایست طلاقش داد، یا صبر نمود؟
پاسخ:
به نظر می‌رسد رفتار همسرش از نوعی هیجان عصبی ناشی می‌شود، نه دیوانگی به معنای خاص.

افرادی هستند که در مواقع ناراحتی، رفتاری خارج از پیش‌بینی از خود نشان می‌دهند که بیشتر از رفتار وراثتی آن ها ریشه می‌گیرد

و نباید به عنوان عامل اساسی برای جدایی و طلاق تلقی شود، پس بهتر است در چنین مواقعی با خونسردی، برای برگشت به حالت اولیه کمک کرد،

نه این که با نشان دادن لجاجت‌های بیشتر وضع موجود را بحرانی‌تر کرد.

در شرایط خاص هیجانی هیچ کس نصیحت نمی‌پذیرد، بلکه باید در وقتی که آرامش روان ایجاد شد، با زبان نرم و استدلال و منطق سخن گفت.

البته چه بسا ممکن است عصبانیت ایشان ناشی از اختلالات روانی باشد که در این صورت نیاز به دارو دارد و باید به روان‌پزشک مراجعه نماید.

در هر صورت طلاق دادن آخرین راه حل است. باید همه راه‌ها را آزمود. اگر اثری نداشت، در مرحله آخر نوبت به طلاق می‌رسد.