کلاس های توجیهی جهت یابی شبانه ، است و بازرسی ، اسلحه شناسی و امداد و… در مسجد روستای توپوز آباد برگزاد شد و در پایان کلاس ها بسیجیان شرکت کننده اقدام به اجرای راهپیمایی شبانه کردند.