دیروز مورخه ۹۶/۵/۲۶ به همراه هیئت همراه لز یادمان شهید بروجردی محمدیار بازدید کردند.